Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden John Reijners Schilderwerken. Per 01 Januari 2010

Deze leveringsvoorwaarden zijn geldig gedurende de jaren 2010 t/m 2020

Artikel 1. Acceptatie van leveringsvoorwaarden.

1-0 Deze leveringsvoorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. Alhier is aan de datum te zien wanneer deze voorwaarden zijn opgesteld. Bij wijziging van de leveringsvoorwaarden vervallen alle eerder uitgebrachte versies.

1-1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, calculaties, diensten (inmeten t.b.v. offertes) en overeengekomen offertes en uitgevoerde werkzaamheden door John Reijners Schilderwerken, gevestigd te Roermond hierna te noemen John Reijners Schilderwerken, aangegaan.

1-2. De opdracht tot het leveren van diensten en producten door opdrachtgever geldt als acceptatie van John Reijners Schilderwerken zijn algemene voorwaarden.

1-3. Bijzondere van John Reijners Schilderwerken zijn de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen slechts bindend indien anders zijn overeengekomen.

1-4. Deze leveringsvoorwaarden zijn op papier uitsluitend opvraagbaar als inzage exemplaar welke niet in het bezit mag blijven van derden. Het inzage exemplaar moet op John Reijners Schilderwerken briefpapier zijn afgedrukt om als origineel en bindend te worden beschouwd. (zie ook Art. 1 sub 5.)

1-5. Op alle offertes staat vermeld dat de leveringsvoorwaarden te lezen zijn alhier. Wanneer de opdrachtgever geen beschikking heeft over een internet verbinding dan dient deze dit schriftelijk mede te delen waarna de leveringsvoorwaarden op papier ter inzage aangeboden worden. Verzuim van de melding van de opdrachtgever omtrent het ontbreken van de internet verbinding ontheft de opdrachtgever niet van de binding middels deze leveringsvoorwaarden indien er een overeenkomst tot stand is gekomen. De verplichting van John Reijners Schilderwerken bevind zich in het feit te melden dat er leveringsvoorwaarden zijn, niet het ongevraagd tonen van deze. Een ieder welke een overeenkomst met John Reijners Schilderwerken overweegt heeft het recht deze leveringsvoorwaarden in te zien door middel van het inzage exemplaar. Dit inzage exemplaar is geldig wanneer er een datum boven vermeld staat welke overeenkomt met de datum op de internet site en uitgeprint is op John Reijners Schilderwerken briefpapier. Alle andere exemplaren op papier worden beschouwd als kopieën vanaf onze internet site en zullen derhalve niet erkend worden en leiden tot directe rechtsvervolging wegens ongeoorloofd kopiëren van bedrijf eigendom. Het inzage exemplaar blijft na inzage door opdrachtgever in het bezit van John Reijners Schilderwerken. Op het ongeoorloofd achterhouden van dit exemplaar zal een schadeclaim van € 5000.00 worden gesteld. Eveneens ontheft deze handeling John Reijners Schilderwerken zich te houden aan gemaakte afspraken vanwege het onrechtmatig achterhouden van bedrijf eigendommen. (Zie art. 5 sub 1 en Art. 11 )

Artikel 2. Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeldt. Bij calculaties boven de € 5000.00 dient er een bankgarantie door opdrachtgever/aanvrager overlegd te worden aan John Reijners Schilderwerken. Deze bepalingen zijn van kracht op alle offertes die John Reijners Schilderwerken uitbrengen alsook die waarbij uiteindelijk geen overeenkomst is/word bereikt. De aanbiedingen gelden binnen de gestelde periode van de reclamefolder of internet aanbieding. Buiten deze periode kunnen geen rechten verleend worden aan deze eerder genoemde aanbiedingen. Gegevens in bovengenoemde reclamefolder of internet aanbieding zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden John Reijners Schilderwerken niet. Alle diensten die overeengekomen zijn exclusief B.T.W. en eventuele voorrij kosten. Of en wanneer er voorrij kosten in rekening worden gebracht zal eerst aan opdrachtgever/ aanvrager gemeld worden indien er om een opname gevraagd wordt. Betreffende inmeten van vierkante meters ten behoeve van een offerte rekenen wij de dag (en) welke wij werkzaam zijn tegen een uurtarief van € 40.00 per uur/per calculerende. Bij overeenkomst op de desbetreffende offerte worden deze uren als korting op de eindfactuur in mindering gebracht. ( helaas is deze maatregel nodig om misbruik te voorkomen..red.)

Artikel 3. Overeenkomst.

3-1. De overeenkomst van diensten en/of goederen wordt eerst bindend door zijn schriftelijke bevestiging. John Reijners Schilderwerken erkennen mondelinge afspraken allen bij uitzondering Opdracht bevestigingen worden in de regel in tweevoud opgesteld en door beide partijen ondertekend.

3-2. Een elk met John Reijners Schilderwerken aangegane overeenkomst kent een ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken ,een dergelijke zaak ter beoordeling van John Reijners Schilderwerken. Opdrachtgever zal hierbij toestaan dat indien John Reijners Schilderwerken deze nodig acht, informatie opvraagt omtrent kredietwaardigheid bij bureau A.F.I. te Leeuwarden of B.K.R. in Tiel.

Artikel 4. Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten zonder schriftelijke toestemming van John Reijners Schilderwerken binden de overeenkomst niet.

Artikel 5. Eigendomsrechten.

5-1. Op alle door John Reijners Schilderwerken verstrekte tekeningen , afbeeldingen, foto’s en schetsen, teksten welke als bedrijf eigendom worden beschouwd, enz. behoudt zich alle rechten voor John Reijners Schilderwerken en bovengenoemde blijven derhalve eigendom van John Reijners Schilderwerken. Alle bovengenoemde artikelen kunnen op ieder moment opgevraagd worden door John Reijners Schilderwerken en dienen per omgaande op verzoek ingeleverd te worden. Het is hierbij niet toegestaan alle door John Reijners Schilderwerken verstrekte artikelen aan opdrachtgever door te geven, te kopiëren, te verkopen of in bruikleen te geven aan derden. John Reijners Schilderwerken behoudt zich het recht voor bij schending van dit artikel een schadeclaim in te dienen van tenminste € 5000,= per overtreding, of de waarde van de offerte indien het hier een offerte betreft.

5-2. Indien er op verzoek van derden kopieën van bouwtekeningen of afbeeldingen opgevraagd worden, zullen leges in rekening gebracht worden.

5-3. Voor elke in strijd met deze bepalingen verrichte handelingen is de weder partij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5000,00 per gebeurtenis, onverminderd John Reijners Schilderwerken zijn recht op aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 6. Prijzen.

6-1. Reclamefolders en internet aanbiedingen gelden alleen binnen de vermelde aanbiedingsperiode. Buiten deze periode kan dus geen aanspraak gemaakt worden op de bovengenoemde aanbiedingen en binden John Reijners Schilderwerken dus niet.

6-2. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelastingen e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij offertes te voorziene omstandigheden zullen deze worden doorberekend.

Artikel 7. Gedeeltelijke leveringen.

Elke levering in delen waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen in een samengestelde order, zal worden gefactureerd; in een dergelijke geval moet de betaling plaats hebben in overeenstemming met het bepaalde artikel “betaling”

Artikel 8. Aanbetalingen.

8-1. John Reijners Schilderwerken is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen van 50% van het totaalbedrag van de offerte.
8-2. Bij offertes waar het bedrag boven € 5.000,00 ligt, zal in overleg met de opdrachtgever de betaling door middel van een bankgarantie of vanuit bouwdepot gefinancierd moeten worden.

8-3. Als de bouw door rechtswege wordt gestaakt, zal het vooruitbetaalde bedrag minus de gemaakte kosten ter behoefte van het project geretourneerd worden. Dit alleen wanneer John Reijners Schilderwerken het vooruit betaalde bedrag niet heeft uitgegeven aan materialen en/of mankracht t.b.v. het project. Tevens behoudt John Reijners Schilderwerken het recht voor om tot restitutie over te gaan wanneer hij dit mogelijk acht.

Artikel 9. Leveringstermijnen.

9-1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige leveringen dient de opdrachtgever John Reijners Schilderwerken schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat, er geen beletselen voor John Reijners zijn, de goederen of diensten te leveren met uitzondering door een John Reijners Schilderwerken overmachtsituatie. Opdrachtgever zal tijdig in kennis gesteld worden.

9-2. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan de goederen voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking opgeslagen voor een periode van 14 dagen. Bij het verstrijken van deze termijn is John Reijners Schilderwerken bij rechten de goeder te verwijderen op kosten van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.

9-3. Alle handelingen welke opdrachtgever pleegt die het John Reijners Schilderwerken onmogelijk maakt zijn verplichte termijnen te realiseren worden als in strijd met de algemene leveringsvoorwaarden zijnde beschouwd. Dit is tevens van toepassing in geval van reclame en de afronding hiervan. In geval van voorgenoemde behoud John Reijners Schilderwerken zich het recht voor de overeenkomst als door opdrachtgever verbroken te beschouwen. Alle openstaande kosten van de geleverde werkzaamheden zullen direct invorderbaar zijn.

Artikel 10. Meer en minder werk.

10-1. Het werk omvat alleen datgene wat beide schriftelijk zijn overeengekomen. Meer en minder werk voor of tijdens de uitvoering van de bouw mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het artikel 7A:1646 Burgerlijk wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10-2. Door John Reijners Schilderwerken te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, met betrekking op de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, welke tussentijds door overheidsbepalingen of enig anders wetsbesluit, het saneren van eventueel aanwezige van asbest welke niet voorafgaand is gemeld, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. John Reijners Schilderwerken zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk dan wel mondeling in kennis stellen van de kosten van eventueel meerwerk.

10-3. Alle voor het meerwerk benodigde materiaal dient door de opdrachtgever vooruit betaald te worden. Hierbij worden verrekeningen van reeds eerder aanbetaalde werkzaamheden niet geaccepteerd als vooruit betaling van het meerwerk.

10-4. Onder meerwerk word ook verstaan het uitvoeren van herstel werkzaamheden welke nodig zijn indien derden het reeds geleverde werk van John Reijners Schilderwerken beschadigd hebben. Dit kan het geval zijn met schade veroorzaakt door timmerlieden, stukadoors, elektriciens, parketteurs en alle anderen op de werkplek aanwezige of passerende personen. Wanneer reeds geleverd werk door John Reijners Schilderwerken dusdanig beschadigd is dat er door John Reijners Schilderwerken geen oplevering van het te leveren product plaats kan vinden dan zullen alle uren en materialen doorberekend worden aan opdrachtgever of schade veroorzakende welke nodig zijn om het eindproduct van John Reijners Schilderwerken op leverbaar te maken. John Reijners Schilderwerken is in dezen geen partij omtrent de schuldvraag. Bij conflict over de schuldvraag behoud John Reijners zich het recht voor om alle werkzaamheden te staken totdat er een bindende uitspraak of regeling is getroffen. Alle hierdoor opgelopen vertragingskosten zullen worden verhaald op de schade veroorzakende partij.

10-5. Alle gemaakt kosten door John Reijners Schilderwerken welke voortvloeien uit het meerwerk zullen worden door berekend aan opdrachtgever. Kosten welke doorberekend worden zijn o.a. Benzinekosten, materiaal kosten, administratiekosten, opleveringsdagen, telefoon/fax kosten, uurlonen, B.T.W., huurkosten in geval van steiger of ander materiaal welke nodig is voor het leveren van meerwerk.

Artikel 11 Retentierecht

11-0 Wij zijn bevoegd onze prestatie (w.o. het leveren van alle vormen van afwerking) geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de wederpartij niet aan één of meerdere van haar verplichtingen voldoet, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke wettelijke regelingen. Ingeval het niet voldoen aan één of meerdere verplichtingen bestaat uit niet voldoen aan één of meerdere betalingsverplichtingen, zijn wij gerechtigd zonder waarschuwing vooraf onze verplichtingen op te schorten totdat volledig aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

11-1 Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle producten waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft of welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk onder ons hebben, indien de wederpartij de kosten en/of betalingsverplichtingen samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet voldoet. Dit geldt ook ten aanzien van die kosten die wij hebben moeten maken ter zake van de zorg die wij ten aanzien van het product c.q. de zaak in acht dienen te nemen. Ook is dit van toepassing in geval van meerwerk welke geleverd is en waarvan de betalingsverplichting niet is voldaan.

Artikel 12. Uitbesteding aan derden.

Opdrachtgever machtigt John Reijners Schilderwerken, om de opdracht indien nodig toe te wijzen aan derde, en op een door John Reijners Schilderwerken gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 13. Wijzigingen van de opdracht.

13-1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, mondeling of schriftelijk door of namens opdrachtgever aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13-2. De door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan John Reijners Schilderwerken worden gedaan. Worden deze mondeling of per telefoon gedaan dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

13-3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de verandering overeengekomen levertijd door John Reijners Schilderwerken buiten zijn verantwoordelijkheid valt. Bij zgn. Time-outs van de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever ,om welke reden dan ook, vervalt het recht van de opdrachtgever te bepalen wanneer en hoe John Reijners Schilderwerken de werkzaamheden hervat en/of afrond.

Artikel 14. Annuleren.

14-1. Mocht de opdrachtgever opdracht geven tot het annuleren van de levering zoals in de offerte vermeld maar mankracht en materialen al besteld of geleverd zijn, zullen de gemaakte kosten wegens annuleren, voor rekening komen van de opdrachtgever.

14-2. Het moeten annuleren van ingehuurd personeel door John Reijners Schilderwerken, vermeld in art. 13-1 kost de opdrachtgever € 2500,- excl. BTW per persoon. Al gemaakte kosten in de voorbereiding zoals bouwtekeningen, transportkosten en manuren zullen eveneens voor rekening komen van de opdrachtgever met een maximum bedrag van € 50.000,- per bouwopdracht.

14-3. In geval een opdracht op basis van ingehuurde mankracht (freelance) tussentijds wordt geannuleerd of vroegtijdig wordt beëindigd door de opdrachtgever, zal de volledige overeengekomen periode minus de al gewerkte uren inclusief administratiekosten in rekening worden gebracht.

14-4. Onverminderd het vermelde in bovengenoemde art.13 behoudt John Reijners Schilderwerken zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schade vergoeding te vorderen.

Artikel 15. Reclame.

15-1. Opdrachtgever is verplicht meteen na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, John Reijners Schilderwerken meteen schriftelijk (of persoonlijk ter plaatse van gebrek) op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 dagen na de dag van de levering schriftelijk (of persoonlijk) John Reijners Schilderwerken wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Hierdoor vervalt tevens het recht om een derde in te schakelen om te bemiddelen bij de reclame. Bemiddeling is geregeld door de FOSAG. wanneer binnen de bovengestelde termijn reclame ingediend wordt. Door toepassing van natuurproducten zoals hout en diverse steensoorten welke door weersomstandigheden of temperatuursverschillen van kleur en/of maten kunnen afwijken, zal John Reijners Schilderwerken het recht van garantie voorbehouden.

15-2. John Reijners Schilderwerken dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. Bij geen overeenstemming zal opdrachtgever, via deze leveringsvoorwaarden, instemmen met een bemiddeling van een adviseur van de FOSAG. welke een bindende uitspraak zal doen.

15-3. Indien de reclame naar het oordeel van John Reijners Schilderwerken juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten, hetzij gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand, hetzij het onderdeel nogmaals te schilderen. John Reijners Schilderwerken is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 16. Garantie.

16-1. John Reijners Schilderwerken is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
Overmacht zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
• Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of van wegen hem te werk zijn gesteld. Dit behelst ook eventuele familieleden.
• Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde materialen en/of diensten.
• Normale slijtage aan geleverde materialen ten gevolgen van dagelijks gebruik.
• Buitengewone luchtvochtigheid condities in de ruimte bij de opdrachtgever waarin geleverde materialen zijn aangebracht of opgeslagen.
• Verkleuring van geleverde materialen ten gevolge van inwerking van licht, mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buiten af.
• Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

16-2. John Reijners Schilderwerken is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, door grove schuld van John Reijners Schilderwerken. Zij (onder aannemers), die door John Reijners Schilderwerken te werk zijn gesteld dienen zelf verzekerd te zijn derhalve is het verhaalrecht op John Reijners Schilderwerken in dit geval vervallen. De controle hierop is mede verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor zover John Reijners Schilderwerken bekend is zijn de vaste onder aannemers allen verzekerd doch is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de juistheid van de verstrekte gegevens door de onder aannemer! Bij valsheid van informatie hieromtrent is John Reijners Schilderwerken niet verantwoordelijk te stellen voor schade door onder aannemers veroorzaakt.

16-3. John Reijners Schilderwerken zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld. Bij conflict over de aard van de schuld behoud John Reijners Schilderwerken zich het recht voor een bemiddeling met bindende uitspraak te verzoeken bij de FOSAG. De opdrachtgever is gebonden hieraan akkoord te geven met acceptatie van deze Leveringsvoorwaarden. En geeft hierbij tevens instemming met de bindende uitspraak van de adviseur welke door de FOSAG. zal worden aangesteld.

Artikel 17. Overmacht.

17-1. Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derde, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar John Reijners Schilderwerken of de opdracht gever niet of niet tijdige levering van materialen door leveranciers van John Reijners Schilderwerken, export en import verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongeval in het bedrijf of in de middelen van vervoer van John Reijners Schilderwerken, dan wel in de middelen van vervoer van derde, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor John Reijners Schilderwerken overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichtingen tot levering van materialen en/of diensten zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schade vergoeding van welke aard hoe ook genaamd kan doen gelden.

17-2. John Reijners Schilderwerken is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koop overeenkomst te annuleren of op te schorten, respectievelijk te wijzigen, tot dat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud.

18-1. Zolang John Reijners Schilderwerken geen volledige betaling in zake van een overeenkomst van beide partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde materialen zijn eigendom. (Zie Artikel 11 retentierecht)

18-2. John Reijners Schilderwerken heeft het recht deze materialen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de materialen wordt gelegd.

18-3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde materialen zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betaling verplichting heeft voldaan. John Reijners Schilderwerken behoud zich hierbij het recht voor om via rechtswege beslag te laten leggen op financiële tegoeden van opdrachtgever indien deze niet aan de voorwaarden als hierboven vermeld voldoet. Tevens dient de opdrachtgever altijd gelegenheid te bieden aan John Reijners Schilderwerken om de werkplek of zijn eigendommen te kunnen bereiken. In de regel volstaat het afgeven van een sleutel of een contactpersoon welke toegang verschaft tot de werkplek. Indien op enigerlei wijze het John Reijners Schilderwerken onmogelijk gemaakt wordt of verboden word de werkplek of haar eigendommen te bereiken dan is dit een directe schending van artikel 19 sub 1,2 en 3 en deze zullen direct van toepassing zijn..

Artikel 19. Wanprestatie en ontbinding.

19-1. Indien de opdrachtgever op allerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen al in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

19-2. Onverminderd het bepaalde in het burgerlijke wetboek zal John Reijners Schilderwerken ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of deels zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, dat te zijner keuze.

19-3. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft John Reijners Schilderwerken eveneens indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of zijn aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derde is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die John Reijners Schilderwerken op de opdrachtgever heeft meteen opeisbaar zijn.

Artikel 20. Betaling.

20-1. Betalingen van bouwnota’s dienen binnen 24 uur na gereed van de vernoemde bouwfase te zijn voldaan om voortgang van het project te continueren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of betaling via de bank voor de vervaldatum welke vermeld staat op de bouwnota.

20-2. John Reijners Schilderwerken is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door John Reijners Schilderwerken is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen. Zich hierbij beroepende op de wet op vertraging rente. Alle betalingen welke te laat zijn ontvangen zullen tevens verhoogd worden met 5% administratie kosten van het factuurbedrag. Tevens zullen de hierdoor bij John Reijners Schilderwerken gemaakte kosten aan BTW achterstand en/of debetrente bij toeleveranciers aan de opdrachtgever doorberekend worden.

20-3. John Reijners Schilderwerken is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten ,zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
20-4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 25% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat John Reijners Schilderwerken zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt grote en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 21. Toepasselijk recht.

Op alle door John Reijners Schilderwerken gesloten overeenkomsten en/of te verrichten diensten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Deze overeenkomsten en/of diensten worden verondersteld in Nederland te zijn gesloten, dus ook ten uitvoer gebracht. Voor opdrachten buiten Nederland doch binnen de EU gelden de wetten zoals vastgelegd door het Europees parlement.

Artikel 22. Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daar onder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van John Reijners Schilderwerken, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
Tevens behoudt John Reijners Schilderwerken zich het recht voor een bemiddeling tussenpersoon in zoals bepaald in art.17 lid 3. in te schakelen. De opdrachtgever is door overeenkomst met John Reijners Schilderwerken verplicht deze te erkennen en zich neer te leggen bij de uitspraak van de tussenpersoon. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging geeft opdrachtgever aan van deze leveringsvoorwaarden op de hoogte te zijn en er tevens is de ondertekening een bindend akkoord voor deze voorwaarden.
John Reijners Schilderwerken behoudt zich het recht voor ,naar zijn beoordeling, om geschillen voortvloeiende uit wanprestatie of wanbetalingen de invordering over te laten aan incasso service naar zijn keuze. Alle hierbij en hierdoor gemaakte kosten komen voor verrekening met opdrachtgever in aanmerking.
Alle voorgaande versies van algemene levering voorwaarden komen hierbij te vervallen.
Deze leveringsvoorwaarden zijn onder voorbehoud van typefouten. Het is TEN STRENGSTE verboden deze gegevens te kopiëren of op allerlei andere wijzen te gebruiken zonder schriftelijk hiervoor toestemming te hebben van John Reijners Schilderwerken. Deze levering voorwaarden vallen onder het bedrijf eigendom van John Reijners Schilderwerken. Schendingen hiervan worden met de binnen de wet gestelde maatregelen gestraft. Hiervan akte.
Dit ter kennisneming van de opdrachtgever, bij overeenkomst met John Reijners Schilderwerken, na wederzijds akkoord van de offerte, is de opdrachtgever geacht van deze levering voorwaarden kennis te hebben genomen, en hierdoor dus gebonden deze voorwaarden te accepteren en te respecteren.

Namens John Reijners Schilderwerken, John Reijners Betonstucadoor
J. Reijners.

John Reijners Schilderwerken
Graag tot uw dienst!

John Reijners Schilderwerken.       SNS bank Roermond Banknr: 87 99 14 467.
Broekhin Zuid 11.                               KVK NR : 12051801.
6042 EA te Roermond.                     BTW NR: NL. 158644505.B02.
Tel:0655392846.                               E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.johnreijnersschilderwerken.nl
Algemene leveringsvoorwaarden wettelijk gedeponeerd KVK te Roermond.